Vedtægter

Foreningen ”Etiopiens Børn”

Vedtægter

1Foreningens navn er Etiopiens Børn. Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

2 Foreningens formål er gennem donationer at støtte konkrete projekter til fordel for levevilkår og uddannelse hos børn i Etiopien.

Stk. 2. Foreningen har et humanitært sigte og involverer sig ikke i politisk virksomhed til støtte for særlige partier eller grupper.

3 Enhver der ønsker at støtte arbejdet for Etiopiens Børn kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2 Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud af foreningen. Har et medlem ikke betalt kontingent slettes det automatisk af medlemslisten i forbindelse med årsregnskabets afslutning, hvor også medlemslisten ajourføres.

Stk.3 Det enkelte medlem er uden hæftelse for foreningens forpligtelser.

4 Der afholdes ordinær generalforsamling i foreningen en gang om året inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med 4 ugers varsel.

stk. 2 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

5 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at forestå foreningens ledelse. Bestyrelsen består af minimum 3 personer samt minimum en suppleant, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær. Foreningen tegnes af formand, kasserer og sekretær i fællesskab.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Der vælges minimum 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og minimum et medlem i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

6 Generalforsamlingen vedtager budget, fastsætter kontingent og godkender regnskabet. Regnskabet revideres af et registreret eller autoriseret revisionsfirma, som vælges på generalforsamlingen.

stk. 2 Foreningens regnskabsår er at regne fra 1. april til 31. marts. §7

7 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til at løse særlige opgaver.

8 En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med angivelse af dagsorden med 2 ugers varsel..

stk. 2 Ønsker 15 af foreningens medlemmer at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen straks indkalde hertil med angivelse af dagsorden og tid og sted.

9 Foreningens vedtægter kan ændres med to tredjedeles stemmeflertal på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Hvis mindre end 10 medlemmer har deltaget i afstemningen skal ændringen bekræftes på den efterfølgende generalforsamling.

10 Foreningen kan opløses med to tredjedeles stemmeflertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

11 Ved foreningens opløsning overføres foreningens økonomiske midler til en dansk NGO med henblik på at støtte børn i Etiopien.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2018

 

______________________     ______________________     ______________________

Gunvor Vestergaard                  Lissi Hejberg                            Henning Hansen

 

 

_______________________     _____________________      ____________________

Claus Syberg Henriksen             Lisbet Borker                          Monica Gabre Selassie

 

_______________________

Shewit Desta